Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Välkommen på informationsmöte om fiber

Publicerat 2015-09-09

Tisdagen den 15 september hålls informationsmöte kring fiber i aulan på Bråviksskolan kl 18:30-20:00. Representant från Norrköping Vatten kommer finnas på plats för att svara på frågor kring utbyggnaden.

Initiativet grundar sig på att det inte idag finns någon oberoende kraft som genomlyser denna komplexa sakfråga och ser till Lindös bästa över tid. Man kan rätt lätt bli blind av Telias stora kampanj med säljare som knackar dörr, sätter upp skyltar och mer eller mindre pressar fastighetsägare att bestämma sig innan 27/9.

Fiber är en investering som fastighetsägaren gör en gång och som man kommer att få leva med de närmaste 10-30 åren, vilket gör frågan mycket viktig. De olika alternativen erbjuder olika fördelar men också olika kostnader som kan innebära stora ekonomiska skillnader för oss som privatpersoner över tid. För att hjälpa till att sortera all information så kommer det ges möjlighet att få så oberoende information som möjligt, så att ni kan ta ett mer välgrundat beslut.

Norrköpings kommun och deras fibernät (Stadsnätet) kommer om ca 12 månader att erbjuda ett mer kostnadseffektivt alternativ på kort och lång sikt, även om Stadsnätet idag inte har ett konkret erbjudande. Om man inte är i ett trängande behov av bredband på 100 Mbit/s eller snabbare inom ett år, anser vi att Lindö som område gynnas av att vänta. Det är bättre att utnyttja den konkurrenssituation som uppstår med fler aktörer i vårt område.

Informationstillfällen

15/9, kl 18.30-20.00
Informationsmöte i Bråviksskolans aula, en representant för
Stadsnätet kommer även närvara.

17/9 och 21/9, kl 18.00-19.00
Öppet hus i Bråviksskolan

Telia Öppen Fiber håller öppet hus 16/9 15:00-19:00 i CityGross Arena.


NYTT 9e september: Se vår prisjämförelse


 

Redogörelse av informationsmöte 15/9

Publicerat på Facebook-gruppen "Fiber i Lindö" 2015-09-17

Vi presenterade grundläggande info om vad fiber är samt vilka behov den kan täcka idag och i framtiden och vilka alternativ som finns inom överskådlig tid och varför strategin avvakta med ett beslut är ett klokt val.
Vi informerade även om kostnader och olika klarlägganden och hur vår grupp kommer att arbeta vidare:

I korthet:

* En undersökning av 241 Lindöbor visar på att över 50% av Lindöborna inte bryr sig angående fiber vilket kan tolkas som att frågan är mycket komplex.

* Lindö är idag indelat i 3 olika områden med olika täckningsgrad av intresserade för att få fiber. Dessa områden säger egentligen ingenting om % satser hit eller dit eftersom det handlar om antalet potentiella intresserade och antalet påskriva avtal. Dessa "fiberområden" kan se ut hur som helst och följer inte vägstruktur utan fiber kommer att dras som ett garnnystan för att få en rimlig avtalsfrekvens inom ett mindre område. I Telia´s fall 30% och i kommunens fall 40% vilket inte heller är huggna i sten. Utifrån % satser utlovas egentligen ingenting utan det total ekonomi i slutändan som avgör.

* Vad får man för sina ca 20.000 kronor i installationskostnad?
Man får ett draget stamnät till Lindö som samtliga är med om att betala, sedan får man fiber grävt över tomt samt en installation på insidan av huset. (I Stadnätsalternativet får man bekosta grävningen själv till "självkostnadspris 140kr/m) eller gräva själv. (Djup 40 cm) Övriga dragningar som behövs in till husets olika rum får man bekosta själv.

* Behov av fiber varierar beroende på olika hastigheter i ADSL i olika hushåll. Att inte ADSL kan "uppgraderas" beror på begränsningar i kopparkablarna därav framtiden med fiber. Även luftburet bredband har inom överskådlig tid dessa begränsningar.

* Ett sätt att åskådliggöra behovet presenterades mha SVT play som exempel. Att "strömma" SVT play tar 3 Mbit/s i anspråk. Om man idag har ett uselt ADSL som endast klarar 10 Mbit/s så kan man alltså "strömma" 3 tv i ett hushåll samtidigt. Om man har fiber så kan man alltså strömma ca programmet SVT play på 30 tv apparater samtidigt. Med exemplet ville vi åskådliggöra att man bör se över sitt hushålls behov vilket påverkar vilken strategi man väljer avseende fiberinstallation.

* Angående kostnader så är de mycket svåra att jämföra pga Telias mycket krångliga frånprislista framförallt avseende paket (TV, bredband och telefoni). Det man kan jämföra är endast bredband där Telia kostar likvärdigt i båda alternativ 378kr/mån för 100/100 Mbit/s. Det billigaste bredbandsabonnemanget kostar hos Telia 359kr/mån och i Stadsnätet 279 kr/mån. Observera att detta endast är bredband och det är viktigt att man går in och ser vilka tjänster man är i behov av då tv och telefoni kostar extra. På sikt är kostnaderna möjligen än mer intressanta eftersom man inom 5-10 år är i behov mot möjligen 1000Mbit/s som är fiberns gräns, där blir kostnaderna mycket olika mellan alternativen.

* När de olika alternativen ställdes mot varandra med för och nackdelar så blir det tydligt att det är klokt att invänta ett ytterligare alternativ om man inte har ett brådskande behov av hög hastighet i sitt bredband.

Några ord avseende Telia:
- Installation under 2016
- Man har haft en marknadsföringskampanj som visat på att alternativet finns, till skillnad mot Stadsnätet.
- Telias "beställningssida" använder frånpriser och det ger nästan en omöjlig överskådlighet för att kunna jämföra vad man betalar för.
-Telia inkluderar grävning i sin kostnad
- Telia har 30% anslutningsgrad, dvs täcknande av avtal
- Telia ger möjlighet att fördela kostanden mha av en avbetalning
- Telia tar ut högre kostnader av sina tjänsteleverantörer vilket gör att utbud och priser är högre i Telia alternativet.

Några ord om Stadsnätet:
- Installation är planerat till 2016
- Man har 40% anslutningsgrad, dvs täcknande av avtal
- Det finns möjlighet att få subventionerad installation med >4000 kronor
- Det finns möjlighet att inom LVF (Lindö villaägareförening göra ett gruppavtal som ger förmånligare abonnemangskostander)
- Större tjänsteutbud och konkurens
- Det är betydligt klarare vilka kostnader olika erbjudanden innehåller på hemsidor
- Genomgående har Stadsnätsalternativet lägre priser

Generellt för båda:
- Dispositivt avtal vilket innebär att enskild konsument har en svagare ställning gentemot fiberägaren. 2 veckors ångerrätt gäller medan fiberägaren kan "bryta" kontraktet om inte grävning är ekonomiskt genomförbart.
- Båda har efteranslutningsmöjligheter som kommer inom 12-24 månader efter "nuvarande kampanj" med tillägga av några tusenlappar.

Klarlägganden:
- Telia har i sitt marknadsföringsmaterial sagt att efteranslutning kostar 34.900 kronor, vilket inte stämmer.
- Båda alternativ har support/kundtjänst genom en tjänsteleverantör
- Telia kan användas även i Stadsnätsalternativet
- Det är tjänsteleverantörens pris man betalar (ex. Bredbandsbolaget) som i sin tur betalar fiberägaren
- Telia regleras inte av PTS vilket innebär fri prissättning
- Asfalterad väg återställs till ursprungsskick
- Att installera fiber är inte värdehöjande för fastigheter i Lindö, de säljer ändå

* Då vi klart förtydligat att Teliarepresentanter inte är välkomna på detta möte blev vi glatt förvånade över att en av Telias högsta chefer (Jarmdahl) avseende fiber bodde i Lindö och deltog under vår information "in cognito". Vilket kan tolkas som att även han tycker att det är en komplex fråga och behövde en oberoende syn på situationen i valet av alternativ. När han mot slutet av mötet gav sig tillkänna så bidrog han med två viktiga aspekter vid frågestunden, han höll med om ovanstående fakta för de olika alternativen samt informerade om att Telia nu hade uppnått 30% i området. Vilket var positivt då deras säljare tidigare informerat om att de uppnått 70% vid påknackning.

* Tyvärr så är sanningshalterna från våra olika alternativ verkligen "luddiga" Jarmdahl utlovade på stående fot att Telia skulle få 60-70% anslutningsprocent i Lindö. Det återstår att se, men om man ser på de områden där båda aktörerna startat gräva så ser det mer ut som om Stadsnätet har dessa % satser. Vi har svårt att få fram uppgifter angående detta från Telia pga "företagshemligheter" medan det är lätt att på Qmarket öppet följa antalet intresserade för Stadsnätsalternativet. Vi har också bett konsumentvägledaren klargöra vad avtalen innebär eftersom valet av fiberägare kommer belasta fastigheten över tid. Tyvärr har man även efter flera påstötningar av Telia inte fått avtal skickade till sig så man kan inte analysera och dra några slutsatser så innan det sker så kan vi inte vara behjälpliga i den sakfrågan.

Vår slutsats kvarstår:

* Att avvakta vinner man möjligheten att syna 2 alternativ
* Man skapar sig tid att sätta sig in i frågan, överväga alternativens för och nackdelar samt vilket behov man har av 100 mbit/s inom något år.

Vårt vidare arbete går nu ut i nästa fas och vi tar tacksamt emot hjälp av intresserade grannar. Vi ämnar vi LVF påverka installationsavgift och abonnemangsavgift vilket tyvärr endast är möjligt i Stadsnätsalternativet.
De leverantörer av tjänster vi har kontaktat är mycket positiva till att ge oss ett erbjudande. Oftast innebär det att vi under 2 år låser upp oss mot en tjänstelevarantör som då delfinansierar installationen. Det vi är ute efter är att finna en lösning som sträcker sig längre med avtal om 2-3 år där vi får en rejäl rabatt på abonnemangskostnaden över tid. Vi kommer att göra detta via LVF. Ju fler vi är som vill ha en mindre kostnad desto bättre förhandlingsläge, så vi uppmanar er att gå med i LVF som är det forum i stort som driver sakfrågor som rör Lindö.

Vi hade bjudit in Johnny Eriksson från Norrköpings vatten och avlopp för att synliggöra Stadsnätsalternativet. Han hade fått klara direktiv att inte marknadsföra alternativet utan presentera fakta:

* Stadsnätet planerade att börja gräva i Lindö1 i början av 2016 och sedan fortsätta med övriga. Men pga Telias kampanj så avvaktar de till den 27/9 för att se hur många av de som anmält intresse på www.fibertillalla.se valt Telia. Denna analys görs i september och sedan startar planeringen av fiberdragning i Lindö.
* STADSNÄTET UTLOVADE START AV GRÄVNING UNDER 2016. Sommaren 2016 är stammen till de delar som ska försörja Lindö, Smedby och Vikbolandet klar. Då kan grävning starta i Lindö.
* Norrköpings kommun har en strategi och plan i sitt byggande av fiber. De har dock ingen marknadsorganisation på gott och ont, de syns inte, men kostar heller inga pengar och kan därmed hålla ner kostnaderna.
* Han informerade också om att 40% är en gräns som kommunen satt upp för att vara intresserade. Dessa % är inte gatstruktur etc utan det är möjligheten att samla ihop 40% intresserade i ett område som kan ses som antingen hela Lindö eller delar av Lindö, även om de inte delar gata. (Det innebär att Telia och Stadsnätet kommer att gräva om varann och det kommer likna ett garnnystan)
* Stadsnätet har nollvision vilket innebär att alla i Norrköpings kommun ska ha fiber 2020
* På vissa ställen kan det bli inlåsningeffekter om en stor majoritet valt ett alternativ så blir det inte ekonomiskt försvarbart att dra till återstående hus om man inte kan dra "bakifrån". Då får man tyvrär välja det alternativ man inte föredrog
* Att vara fiberägare innebär stor ekonomiska intäkter, därför kommer kommunen dra fiber till 3g master, företag osv vilket genererar stora inkomster. Man kommer även att dra fiber till kommunala enheter eftersom det på 10-30 års sikt innebär stora kostnadsbesparingar för kommunen än om man köpte bredband av privata aktörer. Från dessa kommunala enheter går det att dra fiber till hushåll.

Ja det var mycket text, men det var ett innehållsrikt möte som förhoppningsvis klargjorde många frågor så att man kan ta ett väl avvägt beslut.
Vi förstår allas situation och det har tagit oss massvis med timmar att sätta oss in i olika aspekter av sakfrågan. Att få information vid en dörrförsäljning som man inte kan värdera är nästan omöjligt. Att sedan veta vilka övriga alternativ som finns och ett ekonomiskt hot om ett sista datum samt en påverkan på fastigheten över lång tid är gör det än mer komplext.

vi har ytterliggare infomationsmöjligheter:

17/9, 18.00-19.00, Bråviksskolan, Öppet hus med Telia/Stadsnätet
21/9 18.00-19.00, Bråviksskolan, Öppet hus med konsumentvägledare

Aktuellt