Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen / Verksamhetsberättelser /

Verksamhetsberätelse för 2014


Styrelsen för föreningen får avge berättelse för det gångna årets verksamhet, det 92 i ordningen sedan föreningen bildades.

Jonny Dollerup  ordförande                                           Olle Felten  vice ordförande

Erik Svärd  sekreterare                                                  Lars Elfvingsson  kassör

Lars Eklund och Luc Gosso ledamöter                             Gunilla Felten och Lars Malmquist suppl.

Lennart Kalmlind  revisor                                              Åke Thalinsson  revisorsuppleant

Val: Ordförande, suppleanter och revisorerväljs på ett år. Halva ordinarie styrelsen väljs på 1 år och halva styrelsen på två år. I övrigt se Valberedningsförslag vid årsmötet.

Styrelsemöten. Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Under våren hade vi dessutom ett möte på Rosen med Stadsbyggnadskontoret, Jackie Leiby, där framför allt behandlades den planerade bebyggelsen vid hamnen kallad Lindö 2:1.

Styrelsen arbetar framför allt i tre arbetsgrupper och från dessa kan redovisas följande:

Miljöfrågor/markfrågor

Buller. Arbetsgruppen har tagit fram en miljöenkät samt haft diskussioner med Norrköpings Hamn och Stuveri AB (NHS) gällande buller från fartygen i oljehamnen sedan 2010. Under åren har boende på Pampusvägen rapporterat störningar, och föreningen har försökt medla mellan NHS och medlemmarna. NHS har under året hänvisat till den pågående utredningen som pågått sedan 2012. NHS har ansökt hos länsstyrelsen att få bullervillkoren höjda till 45dbA nattetid. 15 Fullmakter från berörda har samlats in och föreningen har bestridit ansökan och yrkat att villkoret dras in nattetid eller inte höjs.
Ansökan som godkändes av Miljöprövningsdelegationen (MDP). Även Mark- och Miljödomstolen bedömer att befintligt villkor att Pampushamnen skall klara 40 dB(A) nattetid, är strängare än nödvändigt. Mark- och miljödomstolen instämmer således i MPD:s bedömning. LVF kan således konstatera att ekonomi och allmänintresse går före miljö och hälsa för närboende. LVF har haft kontakt med åklagarmyndigheten i Jönköping och undersökt möjligheter för att åtala NHS för villkorsöverträdelse, men på grund av att NHS bullervillkor är baserade på riktvärden är villkoret inte straffsanktionerat. NHS har nu lovat att under vintern 2015 ta fram en ny handlingsplan för att minimera bullret.

För att påverka och skapa opinion arbetar föreningen med direkta kontakter med myndigheter och företag.


Luktstörningar förekommer till och från i Lindö. Luktproblemen härleds till övervägande delen från Lantmännen Agroetanol AB:s verksamhet på Händelö. För att hålla koll på företagets miljöpåverkan i Lindö, finns sedan flera år tillbaka, en särskild arbetsgrupp mellan Lindö Villaägarföreningen och Agroetanol. Under året har tre möten hållits.

Markfrågor. Angående gator, vägar, samt trottoarers dåliga skick har vi haft täta kontakter med Tekniska Kontoret och inrapporterad situationen med hjälp av bilder från olika delar av Lindö. Situationen är den, att för år 2013 och 2014 är beviljat 40 milj kronor avseende hela kommunen för underhåll/uppdatering av vägar och trottoarer

Under 2014 har i huvudsak endast förberedande arbeten gjorts inför de beläggningsarbeten som kommer att genomföras 2015. Fortlöpande reparationsarbeten/underhåll har pågått enligt det befintliga avtal med Asfaltgruppen.

Beläggningsprogrammet är inte helt fastställt och mindre förändringar kan komma att ske. Beläggningsarbeten kommer att påbörjas när asfaltverken öppnar och rätt medeldygnstemperatur råder, förhoppningsvis i slutet på april. Förberedande arbeten med brunnar har redan utförts på gator väster om Travbanevägen. Plankarta kommer att finnas på årsmötet.


Utveckling av Lindö.

Byggplaner i hamnen Lindö 2:1. Stadsbyggnadskontoret lade fram en detaljplan för Lindö 2:1 i september månad. Kommunen hade öppet hus på såväl Lindö som på Rosen. Berörda sakägare gavs möjlighet att yttra sig över förslaget senast 4 november. Lindö Villaägareförening fick fullmakt av 16 sakägare att föra deras talan och LVF har lämnat in ett yttrande mot detaljplanen i dess presenterade form. Under hösten har styrelsen varit i kontakt med ett flertal politiker, tjänstemän och berörda myndigheter såsom Länsstyrelsen Östergötland för att på så sätt belysa läget och presentera Lindö Villaägareförenings förslag på alternativa lösningar.

Jagaren, (gamla Sockerbagartomten).  Kommunen planerar här en trevåningsbebyggelse utmed Pampusvägen och i övrigt tvåvåningars, allt bostäder. Villaägarna på omkringliggande tomter har överklagat kommunens planer till högre instans utan resultat. Kommuner har planmonopol och det verkar som att medborgarna inte kan påverka något. Är det bara en folkrörelse som man lyssnar på?

Fibernät till Lindö. Kommunen har dragit fiberkabel ut på Vikbolandet men vid förfrågan meddelar man att Lindö inte finns med i den närmaste tvåårsplanen. Föreningen arbetar vidare på ändring av detta.

Marknadsföring

Hemsidan uppdateras kontinuerligtoch är relativt välbesökt. Föreningens beachflaggor och flera informationstillfällen vid Hemköp har inneburit ökad marknadsföring.  Under året har styrelsen också tagit fram en broschyr som delats ut i över 1500 brevlådor på Lindö.  Vi har tagit fram en ny logotype och har publicerat en artikel i Lindö FF tidning och vi planerar att fortsätta samarbetet med Lindö FF. Allt detta har resulterat i en medlemsökning på omkring 40 %.

Norrköping i mars 2015