Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Lindö – villaområde eller höghusområde?

Publicerat 2014-12-10

2014-12-10 I en skrivelse till Stadsplaneringsnämnden har Stadsbyggnadskontoret informerat om arbetet med planförslaget efter att det i november 2013 kommit in ett mycket stort antal synpunkter på det detaljplaneförslag som var föremål för s.k. samråd under september – oktober 2013. Detaljplanen avser den första av tre etapper för att exploatera och förtäta området vid småbåtshamnen och Slipenbadet. Av skrivelsen framgår att planförslaget har omarbetats men att det har ”samma huvudsakliga innehåll”. De förändringar kommunen anger att man kommer att ha med i det bearbetade nya planförslaget, som beräknas komma under första kvartalet 2015, är:

•    Gatustrukturen ändras så att Lindövägen behålls i sin nuvarande sträckning och gatustrukturen i planområdet förenklas.
•    Antalet hus på Kullen minskas och man anger att bebyggelsen i huvudsak håller sig till redan ianspråktagen mark och utanför strandskyddat område samt att flerbostadshusbebyggelse dras längre tillbaka från detta område.
•    Den föreslagna tillåtna höjden av fem våningar för flerbostadshusen behålls.
•    I området väster om huvudgatan avser man att fokusera på radhus för att bättre ansluta till befintlig bebyggelse.

Lindö Villaägareförening är mycket nöjd med att Lindövägen behålls som genomfartsgata till områdena bortom planområdet. I övrigt är det mycket svårt att kommentera övriga förändringar innan man på en ny plankarta kan se t.ex. hur man har tänkt sig exploateringen av Kullen. Vad vi dock absolut motsätter oss är att tillåta höjden fem våningar. Detta strider helt mot Lindös karaktär som genuin villastad och minskar väsentligt hela stadsdelens attraktivitet för både nuvarande och kommande invånare. Det skall också bli intressant att se hur många hus man avser att klämma in på de fem ”tomter” om max 100 m2 som man anser vara ”redan ianspråktagen mark”.


Vi återkommer så snart vi får ytterligare information om byggplanerna för Lindö 2:1.


Styrelsen

Aktuellt