Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Projekt säker skolväg

Publicerat 12/03/2020

Sammanfattning

Hela rapporten hittar du här

Syfte

Lindö Villaägareförening har startat projektet ”Säker skolväg” för att stärka trafiksäkerheten för, i första hand, barnen på sin väg till och från skolan och olika fritidsaktiviteter.

Avsikten med projektet är att identifiera högriskplatser och -situationer som behöver åtgärdas för att stärka säkerheten för barn på väg till och från skolan, samt att föreslå åtgärder som kommunen bör vidta. Denna rapport är en sammanställning av identifierade platser, med förslag till. Den samlade beskrivningen presenteras sedan för politikerna som får kravet på sig att åtgärda de presenterade riskerna.

Avsikten är att få kommunen att agera proaktivt för att stärka säkerheten för, i första hand, skolbarnen men också för andra fotgängare och oskyddade trafikanter i Lindöområdet. Vi vill att arbetet med att stärka säkerheten i detta avseende prioriteras.

 

 

Bakgrund

Projektet startades efter det att vi konstaterat att det ofta uppstår incidenter med olika grad av risk för att en olycka skall inträffa i samspelet mellan fordonstrafiken och de oskyddade trafikanterna. Särskilt stor är dock risken där skolbarnen korsar bilvägar. Flera incidenter, även med allvarliga skador, har uppmärksammats. Flera olyckor och allvarliga tillbud har förekommit i Lindö i sådana situationer. Under en dag, sommaren 2019, inträffade till exempel två allvarliga kollisioner mellan cyklister och bilister.

Vid upprepade tillfällen har vi fått rapporter om att barn på väg till eller från skolan agerat på ett sätt som innebär uppenbar fara för deras liv eller allvarlig skada i trafiken, inte minst i trafikplatsen vid, och i anslutning till, korsningen med rondellen på Lindövägen (Bråviksrondellen) och Pampusvägen/Bråviksvägen/Lindövägen. Trafikplatsen är en intensiv trafikplats och det finns i detta område flera farliga passager för skolbarnen. Inte minst i samband med den omfattande byggnation som pågår i hamnområdet, Lindö 2:1, ökar riskerna i detta område, men även på annat håll.

Det finns dock flera platser i Lindö som är hårt trafikerade av såväl biltrafik som barn på väg till och från skolan, där säkerheten inte är tillräcklig eller där enkla åtgärder skulle kunna bidra till att minska risken för att en olycka skall inträffa.

 

Rapport till kommunen

Den sammanställning av olika trafikplatser som vi redovisar i vår rapport är sådana som vi identifierat som särskilt riskfyllda och där rapporter om incidenter eller oro för trafiksituationen har lämnats av boende i Lindö.

Rapporten har överlämnats till kommunen och en genomgång mellan ansvariga politiker och LVF:s styrelse genomfördes den 8 oktober 2019. Vid mötet framfördes rapportens slutsatser av hur trafiksituationen ser ut vid de redovisade platserna samt lämnades förslag till åtgärder för att minimera riskerna.

Kommunens svar på rapporten redovisas i bilaga 1 i rapporten. Av svaren framgår det att kommunen avser att vidta åtgärder vid någon eller ett par av de problemplatser vi identifierat i rapporten. Generellt sett kan kommunens svar uppfattas som en ganska avmätt reaktion.

Det är dock vår förhoppning att denna rapport ändå skall kunna bli startpunkten för ett mer öppet förhållningssätt från kommunen för att tillmötesgå människors önskemål i viktiga frågor. Risker i trafiken är inte alltid en objektiv fråga som kan förutsägas genom statistik eller administrativa regelverk. Det människor upplever som problem är ofta mer relevant att reagera på. Olycksstatistik finns ju bara efter det att en olycka inträffat och det är det vi agerar för att undvika.

Vi kan idag, februari 2020, konstatera att kommunen påbörjat ett arbete med att förbättra belysningen av ett par övergångsställen vid korsningen mellan Lindövägen och Bråviksvägen. Det är ett gott tecken, men inte tillräckligt för att våra skolbarn skall få en påtagligt säkrare skolväg.

Aktuellt