Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Möte med Norrköpingshamn 2018-10-29

Publicerat 05/11/2018

Deltagare - Tf Miljöansvarig, Teknisk chef, Lindö Villaäagareförening 2st.

Lindö villaägareförening har bokat möte med NHS för att diskutera och följa upp följande punkter

  • Flugor
  • Lukt
  • Larmsignaler
  • Buller och smällande ljud
  • Nya tillstånd och utbyggnad

 Fakta avfallsfrakter

  1. Sorterat avfall, balat plast etc
  2. Osorterat balat hushållsavfall. Körs direkt till EON
  3. Normal vindriktning. Västlig eller sydvästlig vind
  4. Balar med avfall kommer från England
  5. 200 000 ton avfall hanteras varje år

Ärende flugor

Sommarperionden 2018 har Lindö bostadsområde upplevt en större belastning av flugor 2018 jämfört med 2017.

Stor mängd av flugor har förekommit ibland när fartyg öppnas samt när balat emballage är skadat.

Sorterat balat avfall staplas på Öhmanskajen och läggs under tak.

Tekniska verken, Eon och Västerås energi köper avfallen.

Åtgärder för att minska mängden flugor

Trasiga balar sorteras ut och flyttas direkt, endast hela emballage staplas ute.

Lakvatten hanteras i separat dränage till slutet system. Installerat på Öhmanskajen.

De har ställt krav på EON att balningen ska hålla för hantering.

Möjlig åtgärd är att ta bort syret i lastutrymmet – en teknik som används i sjöfart. Den används inte idag vad vi känner.

De har även interna problem på hamnområde och de har då installerat flugfångare och”fluggrillar” ute som inne.

Ärende lukt

3 typer av lukter förekommer

Asfaltslukt = Cistern med bitumen

Mesklukt = Agroetanol

Avfallslukt = Lossning/lastning/lagring av avfall

Åtgärder för att minska lukt

Luktproblem kan mailas till miljöansvarig. Vi ska ange datum och tid. Norrköpings hamn har kontroll på vindriktning.

Tips: Norrköpings kommun, Miljö hälsa drev en luktpanel där boende kan rapportera lukt. Vi blev tipsade att kontakta Norrköpings kommun, för att få mer information för liknande aktivitet i Lindö.

Ärende larmsignaler

Ett nytt utrymningslarm för hela hamnen har installerats. Larmet har trimmats in och är i drift. Utrymningslarmet gäller endast för hamnens område och är inget VMA larm (hesa Fredrik).

Utrymningslarmet testas enligt ett periodiserat tidsschema. Intervallen för testerna är inte satt. Normalt kan det ske 1 ggr per månad eller 1 ggr per kvartal.

Test av utrymningslarm ska ske dagtid. Beskrivning av larmet (ljud, längd, typ osv.) skickas till oss.

Worst case scenario är att en brand uppstår i en cistern. Då går ett VMA-alarm (hesa Fredrik). Stäng fönster och dörrar. Lyssna på radion för mer infomration.

Säkerhetsåtgärder utförda av Norrköpings hamn

Byte av manuella ventiler, ventiler utrustas med gränslägen (handstyrda ventiler). Gränslägen indikerar om ventiler står i fel läge och blockerar fortsatt sekvens.

Installation av överfyllningsventiler så att inte cisterner överfylls och svämmar över. Inga säkerhetsventiler används i deras process.

Brandvattensystem har uppdaterats med 2 nya pumpsystem med dieselbackup. Pump systemet är designat för hela oljedepån med full redundans, 2x100% samt nytt brandsläckningssystem. Gamla systemet från 1963 är skrotat.

Norrköpings hamn ska undersöka Preems och STS:s larm. Vi ska kontrollera när larmet var i somras och skicka infon till Norrköpings hamn.

Eventuellt skulle vi kunna se Utrymningslarm på Norrköpings hamn hemsida.

Övrigt buller och pågående tillstånd

Muddring av vattendelen pågår och ligger i fas.

Ny muddringsperiod startas 2019 (sensommar/höst). De bedöms som låg risk för buller baserat på vart arbetet ska bedrivas.

Bogserbåtar kan komma att flyttas till P3. Bogserbåter körs minimalt i hamn på tomgång eftersom de är utrustade med elförvärmning. Då krävs ingen uppvärmningstid i form av tomgångskörning.

Sugmudderverk kommer att köras 2019 i Lindökanalen under dagtid. Norrköpings hamn kommer att informera när den aktiviteten börjar närma sig. Sugmudderverk kommer att köras 2019 vid P1.

Det är inte beslutat hur området vid P2 ska användas, dvs om alla produkter ska dras ut till P2.

Uppläggningsriktning på lastfartyg påverkar ljudnivån. Deras hållning är att lastfartyg läggs rätt så att ljudkällan riktas från Lindö. Lotsar hjälper fartyg så att de läggs åt rätt håll.

Övrig information

Ny dragning av Söderleden planeras, en ny bro ska gå rakt över ungefär där Lantmännen ligger idag (rondellen).

Järnvägsspåret ut till Lindö ska stängas för trafik.

De är öppna för en rapporteringsperiod enligt samma upplägg som EON.

Nästa möte i vår (2019)

Aktuellt