Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Buller från fartyg i Norrköpings hamn nattetid

Publicerat 2014-09-11

2014-09-11 - Miljöprövningsdelegationen (MPD) tog 19 juni 2014 beslut att ge NHS rätt i frågan gällande rättning av bullervillkor nattetid från 40dbA till 45dbA, med bland annat hänvisning till att åtgärderna ”inte är rimliga att kräva” samt att ”Det kan inte uteslutas … i samband med tillståndsgivningen 2005 fick en felaktig lydelse” bland andra.

Lindö villaägareförening (LVF) har 14 augusti som ombud för 14 fastigheter skickat in en överklagan till Mark- och miljödomstolen (MoM) och bestridit miljöprövningsdelegationens argument. MPD har inte heller någonstans tagit hänsyn till eller gjort en avvägning mot de bullerdabbades intressen och legitima rätt att inte onödigtvis utsättas för buller som påverkar människors hälsa på ett negativt sätt. MoM har godkänt handlingarna och kommer att handlägga ärendet under hösten.

LVF ståndpunkt är att 40dbA nattetid är rimligt att kräva och att rimliga åtgärder ur kostnadssynpunkt visst finns att införa. Allt för att boende och industri ska kunna samleva intill varandra, utan att för den sakens skull påverka miljö eller NHS verksamhet.

Media: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/boende-upprorda-over-okat-buller-9996448.aspx

Aktuellt