Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Marginella förändringar kring utvecklingen av Lindö 2:1

Publicerat 2015-05-10

2015-05-10 Lindö Villaägareförening har under april 2015 varit i kontakt med planarkitekt Jackie Leiby för att informera oss om läget. För att få mer precis information, begärde vi svar på nedanstående tre påståenden och har fått de svar som är markerade med mörkt grönt.

 1. Lindövägen kommer att ligga kvar i sin nuvarande dragning och inte genom området som 3D-modellen visar. Svar Ja
 2. Höghusen närmast badet kommer att minska till antalet och inte byggas så höga som fem våningar. Svar Ja
 3. Höghusen kommer att byggas endast söder om Bråviksvägen. Svar Nej. En större del av det skogsbeväxta området i öster (nedanför ”Kullen”) blir obebyggt. Det blir inte heller någon ny förlängning av Bråviksvägen öster om det nya torget som kopplar ihop Bråviksvägen och Båtsmansgatan

Den närmare innebörden av detta har vi fortfarande svårt att bedöma och måste därför vänta med våra kommentarer till efter sommaren när det nya detaljplaneförslaget kommer.

Stadsbyggnadsnämnden kommer att godkänna de s.k. granskningshandlingarna vid sitt sammanträde den 15 september. Därefter kommer detaljplaneförslaget att ställas ut i Förvaltingshuset Rosens reception under receptionens vanliga öppettider.  Ett granskningsförslag kommer att ställas ut efter att Stadsbyggnadsnämnden godkänt granskningshandlingarna den 15 september. Synpunkter/yttranden kommer att kunna lämnas under minst 3 veckor efter att förslaget har offentliggjorts.

Förra detaljplaneförslaget för Lindö 2:1 kom i september 2013 och under hösten 2013 lämnade ett antal sakägare in yttranden till kommunen. En del av dessa yttranden lämnades av Lindö Villaägareförening som ombud för sakägarna.

Enligt lagen skall kommunen redovisa en s.k. samrådsredogörelse där man redovisar yttrandena och i vilken mån man tar hänsyn till dem. Hanteringen av denna samrådsredogörelse anser vi i LVF vara helt otillfredsställande. Trots flera påstötningar vägrar kommunen att lämna ut samrådsredogörelsen som nu efter mer än 1,5 år rimligen borde vara klar. Först i samband med offentliggörandet av detaljplanen, alltså efter den 15 september 2015 kommer samrådsredogörelsen att finnas tillgänglig via kommunens hemsida.

De engagerade medborgare som kommit med förhoppningsvis vettiga och väl underbyggda förslag, får alltså inte ens ett meddelande från kommunen när samrådsredogörelsen finns tillgänglig. Man kan tycka att när man skickar in ett yttrande så skall man först få en bekräftelse att kommunen mottagit yttrandet, vilket alltså inte är fallet, och sedan bör man få samrådsredogörelsen sänd till sig.

Då nästan alla yttranden sänds in per mail, skulle det vara mycket enkelt för kommunen att göra en mailgrupp och sedan, med bara en knapptryckning, maila länken till samrådsredogörelsen till de som lämnat yttranden.

Dagens hantering upplevs som att ropa i öknen och ger intrycket av att kommunen inte sätter något som helst värde på att sakägare använder sin demokratiska rätt lämna förslag och synpunkter på planförslag som berör dem mycket nära.

Lindö Villaägareförening kommer att bevaka när handlingarna går ut till Stadsplaneringsnämndens ledamöter någon vecka före sammanträdet den 15 september och begära ut handlingarna som då blivit offentliga.

Lite historik:

 • Sommaren 2008 skickades en enkät ut till lindöborna. Av frågornas art och formuleringen av dem framgår att kommunen redan bestämt sig för vad de ville göra med området kring småbåtshamnen. Av sammanställningen av svaren framgår dock att lindöborna vill att badplatsen och båtklubbarna skall vara kvar och utökas samt att en klar majoritet ansåg att eventuell ny bebyggelse bör anpassa sig till den bebyggda miljön som finns i Lindö, bl.a. genom att vara småskalig i sin natur.
 • Hösten 2008 genomfördes en s.k. idéverkstad med ett antal lindöbor. Programmet var utformat av kommunen för sitt syfte och när deltagarna senare läste protokollet från mötet, kände de inte igen sig i varken förslag eller slutsatser utan tyckte mer att de blivit tagna gisslan..
 • I mars 2010 startade “samråds”-processen genom en presentation i Bråviksskolan av ett Programförslag för området. Det framfördes då mycket kritik mot Programmet och > 100 yttranden lämnades av engagerade medborgare, intresseorganisationer m.fl. Bland förslagen fanns många goda idéer, tankar och förslag.
 • Redan i juni 2010 kom det definitiva Programmet. Det godkändes av kommunfullmäktige i september 2010. Trots alla synpunkter och förslag i inkomna yttranden, redovisande stadsbyggnadskontoret att man endast gjort vissa redaktionella ändringar i sitt ursprungliga förslag. Så mycket var alltså detta demokratiska samråd värt. När någon kommer med synpunkter på utformningen av detaljplanen för området, hänvisas till att man måste följa det i demokratisk ordning av fullmäktige fattade beslutet gällande Programmet. Rena cirkelargumentationen således.

LINDÖ HAMNPARK - Lindö Villaägareförenings förslag till utveckling av Lindö 2:1

 • Bevara och utveckla planområdet som rekreations-, frilufts- och fritidsområde.
 • Rusta upp nuvarande strandskyddade område och lägg planerad bebyggelse utanför strandskyddet.
 • Ta hänsyn till den genomförda samrådsprocessen. Det har inte gjorts, vilket framgår explicit av samrådsredogörelsen s text: ” att endast redaktionella ändringar” gjordes i det ursprungliga tjänstemannaförslaget efter samrådets slut, trots synpunkter från fler än 100 personer och företag. Så får det inte gå till.
 • Bygg en servicebyggnad med plats för vårdcentral, apotek, servicelägenheter mm på den utbrända tomten där bl.a. Sockerbagarn hade sina lokaler tidigare. (Hörnet Pampusvägen / Travbanevägen.). Detta område ingår ej i planprogrammet, men det kan vara bra att ha med sig framtida diskussioner.
 • Det finns, så här långt, ca 700 underskrifter som stöd för vårt förslag.

Aktuellt