Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Mark- och Miljödomstolen ger hamnen rätt till att bullra pga orimliga kostnader.

Publicerat 2014-09-25

2014-09-25 - Mark- och Miljödomstolen ger följande domskäl:

”Vid en avvägning mellan den miljönytta som kan uppstå och kostnaderna för åtgärdernas utförande finner domstolen dock att det ej skulle vara rimligt att ställa sådana bullerbegränsade krav. Utifrån handlingarna i målet bedömer domstolen att villkor 9, om att Pampushamnen ska klara 40 dB(A) nattetid, är strängare än nödvändigt. Mark- och miljödomstolen instämmer således i MPD:s bedömning.”

Lindö Villaägareförening ser över möjligheterna och chanserna att få prövning i ett överklagande till Mark och Miljööverdomstolen.

Media: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/bakslag-for-bullerstorda-lindobor-10230171.aspx

Aktuellt