Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Strandskyddet vid Lindö Småbåtshamn

Publicerat 2015-01-12

2015-01-12 Idag fattade Lst det formella beslutet att ändra strandskyddet från 150 m till 100 m för sträckan Lindö – Djurön. Alla handlingar hittar ni via länken http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/ut.aspx 

så nu är det fritt fram för kommunen att krypa 50 m närmare vattnet utan att störas av strandskyddslagstiftningen.
 

2014-12-16 Idag sträcker sig strandskyddsområdet längs Bråviken 150 meter in över land och ut över vattnet, ett beslut som Länsstyrelsen Östergötland fattade 1975. Tidigare gräns var 100 meter.

I samband med att ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft sommaren 2009, beslutade regeringen att länsstyrelserna skulle se över strandskydden och gav länsstyrelserna tillstånd att utvidga strandskyddet till 300 meter ”om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften”.

Sedan några år arbetar därför Länsstyrelsen Östergötland med att se över strandskyddsreglerna i länet. Där behov finns kommer en ökning till max 300 meter att ske och där utökat strandskydd inte bedöms finnas, kommer strandskyddet att återgå till 100 meter.

Beslut har fattats gällande alla kommuner i Östergötland utom kustkommunerna, bl.a. Norrköpings kommun. Enligt det förslag som ligger, men alltså ännu inte beslutats, kommer områden som ligger inom stadsplanelagt område att få 100 meter som strandskyddsområde. Med stor sannolikhet är det detta som kommer att gälla för Lindö 2:1, vilket passar Norrköpings kommun väl då det innebär att bebyggelsen kan krypa närmare badplatsen och vattnet utan att komma i konflikt med strandskyddet. Rent formellt är det också så att efter den 31 december 2014 gäller strandskydd inom utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av de nya bestämmelserna i miljöbalken. Det torde innebära att 100 meter gäller i småbåthamnen fram till dess länsstyrelsen i januari 2015 fattar beslut om vad som skall gälla.

Vi återkommer med information så snart länsstyrelsen fattat beslut i frågan. Här är en länk för den som vill hålla sig uppdaterad http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/utvidgat-strandskydd.aspx

Styrelsen

Aktuellt