Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Uppföljning kring flugproblemet i Lindö

Publicerat 2015-10-02

Länsstyrelsen har kommit till beslut efter fluganstormningen många i Lindö drabbades av under försommaren.

INFORMATION SÄNT TILL LINDÖ VILLAÄGAREFÖRENING FRÅN LÄNSSTYRELSEN:

Länsstyrelsen tog kontakt med Norrköpings Hamn (NHS) och EON i frågan och genomförde även en inspektion vid EON och NHS, samt i Lindö den 29 maj tillsammans med Miljökontoret i Norrköpings kommun.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyreslens bedömer att det kan finnas flera möjliga orsaker till ansamlingen av flugor i bostadsområdet Lindö under försommaren. Det kan ha varit en helt naturlig förekomst, men bidrag kan även ha kommit från verksamheten med import av hushållsavfall eller från andra företag eller verksamheter som hanterar organiskt material av olika slag. Vid inspektionstillfället hos EON konstaterades att det fanns stora mängder balat avfall i upplag där en betydande andel hade skador i plasten och innehållet var blottat. Det fanns mycket flugor omkring balarna och området bedömdes även som mycket skräpigt. Länsstyrelsen har i beslut, dnr 555-5484-15, begärt in ytterligare uppgifter från EON om vilka åtgärder man avser vidta för att minimera risken för olägenheter samt redogörelse för rutiner att omsätta avfallet inom rimlig tid.

Vid inspektionstillfället vid NHS pågick lossning av fartyg i Pampusterminalen. Lossningen skedde direkt till lastbil som körde avfallet till EONs anläggning. Kajområdet var rent och städat och det bedömdes inte som något problem med tanke på flugor. Vid Öhmansterminalen fanns balar med avfall i magasinet där omlastning sker, då ett fartyg nyligen lossats där. Balarna var torra och relativt hela och inga flugor sågs till. Kajområdet och magasinet var städat. Norrköpings hamn menade att man inte märkt av några onormala mängder flugor på Öhmansterminalen. Man visade även att man satt upp flugfällor i magasinen som skyddsåtgärd, och framhöll att det inte fångats speciellt många flugor i dem. För övrigt har NHS rutiner att förhindra spridning av löst avfall och att varje dag städa kajområdet vid lossning av avfall för att förhindra olägenhet. NHS har även interna rutiner för att dokumentera ankommande avfallsfartyg och om lasterna är onormala t ex innehåller stora mängder trasiga balar. Denna information kan enkelt skickas till Länsstyrelsen vid behov.

I samband med besöket den 29 maj diskuterades möjligheten att behandla avfallstransporter på olika sätt för att hämma utvecklingen av insekter. Möjligheter och eventuella risker med detta bör utredas i samverkan med EON och ev andra beställare. Innan åtgärder med kemisk bekämpning utförs i någon omfattning bör även samråd ske med tillsynsmyndigheten.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att rutinerna vid lossning av balat avfall vid Pampusterminalen och Öhmansterminalen för närvarande verkar fungera tillfredsställande. Antalet flugor vid inspektionstillfället ansågs inte vara onormalt och det var inte skräpigt runt lossningsplatserna eller i omlastningsmagasinen. Klagomålet om ökat antal flugor i Lindö kommer för närvarande inte att föranleda någon ytterligare åtgärd mot NHS.

Skulle problem med flugor eller liknande återkomma kommer ett nytt ärende att öppnas.

Aktuellt