Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Angående genomförandet av detaljplanen i Lindö

Publicerat 2017-12-08

NEDANSTÅENDE INFORMATION HAR   L V F  ERHÅLLIT FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET

Parallella aktiviteter pågår, dels pågår förberedelse för projektering och sedermera upphandling av utbyggnad av i första hand gator och i andra hand parker och torg i planområdet. Det har varit svårt att få tag på lämpliga konsulter för projektering och projektledning, vilket gjort att det blivit förseningar i detta. Projektering kommer att pågå under 2017 och även under första halvan av 2018.

Tekniska kontoret, som ansvarar för genomförandet av de allmänna anläggningarna, har tillsatt en projektsamordnare. Det kommer också tillsättas en konsult som projektledare, men som sagt har det varit lite svårt att få på plats. Tekniska kontorets bedömning, som kommer revideras när projekteringen påbörjas, är att vi kan påbörja byggnation av gator under slutet av 2018 eller början av 2019.


ANNONS: Gå med i "Lindö Villa" 200kr per år, vi är beroende av betalande medlemmar


Parallellt med detta pågår diskussioner med JM och Anebyhus som arbetar intensivt med att ta fram de färdiga gestaltningsförslagen och bygghandlingarna. Kommunen kommer att teckna marköverlåtelseavtalen under hösten. Förhoppningen är här att Anebyhus kan påbörja sin första etapp under 2018 och att JM eventuellt kan påbörja en del av sin byggnation samtidigt som kommunen bygger ut gatorna, alltså från 2018 och framåt. Om det går att bygga parallellt kommer kommunen och JM dock gemensamt utreda under projekteringen.

Stadsbyggnadskontoret har också ett politiskt uppdrag att under hösten gå ut med marktilldelningstävling för de sista byggrätterna närmast Lindövägen, där fokus är på hyresrätter. Det ska således göras.

Ambitionen är att kontoret ska också försöka gå ut med intressentförfrågan för ny restaurang intill det nya torget under hösten.

Angående frågor om det befintliga hamncentrumet så pågår försök för att få en ny tillfällig restaurang på plats på gamla platsen till säsongen 2018, som kan erbjuda service fram till dess att ny restaurang är på plats vid slipen. Det kvarstår dock en del osäkerheter. Säkert är att kommunen kommer att ha ett hamnkontor och en hamnkapten på plats under båtsäsongen 2018.

Det pågår ju samtidigt flera andra aktiviteter. Ni har sett den nya flytande glasskiosken, som har varit populär i sommar. Kommunen har satt ut nya bänkar på bryggdäcket och lagat skador i asfalten. Kommunen har gjort renoveringar på mastkranen och renoverat vattenledningen till bryggorna. Kommunen har tagit fram investeringsmedel och inlett funktionssäkringen av södra piren, med förhoppningen att den ska kunna vara lagat till sommaren 2018 (om den inte behöver byggas om helt från grunden, det kan ta längre tid). Kommunen har också inlett förarbeten för rivning av ångbåtsbryggan och för att byta ut den sista gamla bryggan, Kvistbryggan.

Den nya kommer att vara på plats till sommaren 2018. Kommunen jobbar parallellt också med att försöka få till stånd muddring av småbåtshamnen enligt önskemål från båtklubbarna. Svårigheten här är att länsstyrelsen inte låter oss lägga massorna på hällaupplaget, vilket gör att man har svårt att hitta alternativa dumpningsplatser inom den budgetram som beslutats. Kommunen har också påbörjat en utredning för möjligheten att få en sjömack på plats, men där vågar vi inte säga slutdatum eller besked, eftersom det kommer vara beroende av vidare beslut innan det dras igång.


Läs mer: Detta har hänt


 

Lindö villaägareföreningen jobbar vidare med försöka påverka hur rekreationsområdet vid slipen utformas med tex 

  • Utegym
  • Lekplats
  • Hundrastgård
  • Beachvollyplan
  • Hinderbana

/Lindö Villaägareförening

Aktuellt