Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Möte med Agroetanol Lantmännen i december

Publicerat 2018-01-21

Allmän information från Agroetanol


Tillståndsansökan Lantmännen Agroetanol söker nytt miljötillstånd hos mark- och miljödmstolen. Huvuddragen i tillståndsansökan är produktion av 280 000 m3 etanol och 280 000 ton fod
er- och/eller livsmedelsprodukter, varav 45 000 tonglutenprodukter (HPF) samt ökad mängd alternativ råvara 180 000 ton/år.

Huvudförhandlingen med mark och miljödomstolen ägde rum den 22-23 november. Beslut väntas den 22 december.
Lukt var en fråga som diskuterades under huvudförhandlingen. 


Antal inkomna luktklagomål


Totalt har 36 luktklagomål registrerats hittills i år. Luktklagomålen är fördelade på följande luktkat
egorier:  
• 20 st   jäst
• 7 st    foder
• 1 st    alkohol
• 2 st    rök från eldning
• 1 st    surt
• 1 st    luktar illa
• 3 st    annat
• 1 st    inte angivit något

En majoritet av luktklagomålen rör lukt av jäst. Dessa kan i många fall härledas till driftstörning i form av överjäsningar. Vi diskuterade även vikten av att en luktkategori anges, det ökar chansen att Agroetanol hittar en lösning vid felsökningen.  

Åtgärder för att begränsa utsläpp av luktande ämnen

• Särskiljning av råvaror. Möjliggör receptoptimering och kommer förhoppningsvis minska antalet överjäsningar med luktproblem som följd.  
• Byte av torkar. Diffusa lukter från torkhuset kommer minska i och med byte av torkar.
• Pump invallning A10. Pumpar snabbt in mäsken i processen igen. Mäsken blir därmed liggandes i invallningen under en kortare tid (diffus lukt).
•Grundorsaksanalys överjäsningar A10 har resulterat i följande åtgärder:
   o Minskat nivåer i tankar för att minska risk för överjäsning
   o Tillsätter mer skumdämpare
   o Tillsätter skumdämpare i annan position
   o Dialog med leverantörer av skumdämpare
   o Tittar på nya metoder för skumsläckning  
• Sektionering av invallning A12. Vid överjäsning ham
nar mäsken inom en mindre yta och kommer kunna
omhändertas snabbare.

Emissionsmätning

Genomfördes i början av november. Resultaten visade förhöjda utsläppsvärden från RTO2. Åtgärder är vidtagna och vi ska göra en ny mätning i mitten av januari. Då kommer även lukt-mätningen att göras.

Övrigt


Till nästa möte önskar Lindö Villaägarförening en rundvandring på området. Vidare önskade de ett flödesschema över processen. Jenny ansvarar för att en rundvandring bokas in och att ta fram ett flödesschema. Hur foder luktar berättade Lindö Villaägareförening att de har svårt att avgöra. Under rundvandringen kommer vi därför att gå in i torkhuset och lukta på fodret.

Nästa möte

Nästa möte bestämdes till maj 2018

Definitioner

RTO – Regenerative Thermal Oxidizer. Reningsanläggning för torkgaser. Förbränning sker för att reducera mängden flyktiga organiska ämnen (VOC) i luften samt att förhindra luktolägenheter.

HPF – High protein fraction. Utrustning för att separera ut gluten, en mer högvärdig andel av råvarans proteiner, före etanoljäsningen för att därigenom möjliggöra produktion av en mer proteinrik produkt.

Aktuellt